Υπηρεσίες

Τοπογραφικές μελέτες για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων

Τοπογραφικές μελέτες για έκδοση έγκρισης/άδειας δόμησης

Αποτυπώσεις μικρομετακινήσεων

Αποτυπώσεις όψεων (αποκατάσταση μνημείων)

Ίδρυση τριγωνομετρικών δικτύων

Χαράξεις τεχνικών/οικοδομικών έργων

Έκδοση έγκρισης/άδειας δόμησης

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013

Βεβαιώσεις μηχανικού βάσει του Ν.4178/2013